Uwaga! To tłumaczenie jest przestarzałe, prosimy przejść do oryginału.

Pakiety wymagające pracy i spodziewane

Pakiety wymagające pracy i spodziewane (Work-Needing and Prospective Packages, w skrócie WNPP) to lista pakietów, które potrzebują nowych opiekunów, bądź są spodziewane w Debianie. Aby móc sprawnie śledzić ich stan, WNPP jest aktualnie obsługiwane jako pseudo-pakiet w systemie śledzenia błędów Debiana (BTS).


Pakiety potrzebujące nowego opiekuna:

54 pakietów potrzebujących pomocy, chronologicznie lub według popularności.

Pakiety spodziewane:

Zwróć uwagę, że te listy są uaktualniane sześć razy dziennie; by otrzymać najbardziej aktualne informacje sprawdź wpisy pseudo-pakietu wnpp w BTS.


Korzystanie z WNPP

Ponieważ używa BTSu, każdy deweloper jest już obeznany z technicznymi szczegółami, takimi jak przesyłanie nowych informacji, ich zmiana lub zamykanie zaległych zgłoszeń. Z drugiej strony, by osiągnąć najwyższy poziom automatyzacji, pewne procedury muszą być przestrzegane.

By przesłać nową informację, należy wypełnić zgłoszenie błędu dotyczące pseudo-pakietu wnpp dla każdego (spodziewanego) pakietu. Warte zaznaczenia jest, że powinno się wypełnić jedno zgłoszenie błędu dla źródłowego pakietu, zamiast kilku zgłoszeń dla pakietów binarnych budowanych ze źródłowego.

Dodawanie nowych wpisów używając reportbug

Możesz użyć reportbug (apt-get install reportbug):

Od tłumacza: komunikatów programu reportbug nie tłumaczyłem, bądź tłumaczyłem zostawiając oryginał, ze względu na to, że prawdopodobnie nigdy nie zostaną przetłumaczone w samym programie. Zgłoszenia błędów należy wysyłać tylko w języku angielskim. Deweloperzy to ludzie z całego świata i trudno, by każdy z nich potrafił porozumiewać się w każdym możliwym języku.

$ reportbug --email użytkownik@domena.tld wnpp
Using 'Twoje Nazwisko <użytkownik@domena.tld>' as your from address.
Getting status for wnpp...
Querying Debian bug tracking system for reports on wnpp
(Use ? for help at prompts.)
...

Zostanie wypisana lista zgłoszeń błędów dotyczących WNPP. Powinieneś przeczytać ją, by uniknąć kolejnego zgłoszenia dla tego samego pakietu.

Następnie zostaniesz poproszony o wybranie typu zgłoszenia (zauważ, że znacznik RFH nie jest jeszcze obsługiwany przez reportbug):

What sort of request is this?

1 ITP This is an Intent To Package. Please submit a package description
along with copyright and URL in such a report.

2 O The package has been Orphaned. It needs a new maintainer as soon
as possible.

3 RFA This is a Request for Adoption. Due to lack of time, resources,
interest or something similar, the current maintainer is asking for
someone else to maintain this package. They will maintain it in
the meantime, but perhaps not in the best possible way. In short:
the package needs a new maintainer.

4 RFH This is a Request For Help. The current maintainer wants to continue
to maintain this package, but he/she needs some help to do this, because
his/her time is limited or the package is quite big and needs several
maintainers.

5 RFP This is a Request For Package. You have found an interesting piece
of software and would like someone else to maintain it for Debian.
Please submit a package description along with copyright and URL in
such a report.

Choose the request type:

Powyższe komunikaty można przetłumaczyć jako:

Jaki to typ zgłoszenia?

1 ITP To jest zamiar spakietowania. Proszę przesłać opis pakietu wraz
z informacjami o prawach autorskich i stronie domowej programu.

2 O Pakiet został osierocony. Potrzebny jest dla niego nowy opiekun
tak szybko, jak to możliwe.

3 RFA To jest prośba o adopcję. Z braku czas, zasobów, zainteresowania
lub czegoś podobnego, aktualny opiekun prosi kogoś innego o opiekę
nad tym pakietem. Będzie jeszcze przez jakiś czas się nim
opiekować, ale nie w najlepszy możliwy sposób. W skrócie: pakiet
potrzebuje nowego opiekuna.

4 RFH To jest prośba o pomoc. Aktualny opiekun chce nadal opiekować się
tym pakietem, ale potrzebuje pomocy, ponieważ
jego czas jest ograniczony lub pakiet jest duży i wymaga kilku
opiekunów.

5 RFP To jest prośba o pakiet. Znalazłeś interesujące oprogramowanie
i chciałbyś, by ktoś zaopiekował się nim dla Debiana.
Proszę przesłać opis pakietu wraz z informacjami o prawach
autorskich i stroną domową programu.

Wybierz rodzaj zgłoszenia:

Po dokonaniu wyboru zostaniesz poproszony o podanie nazwy pakietu:

Choose the request type: x
Please enter the proposed package name: NAZWAPAKIETU
Checking status database...

Następnie zostaniesz zapytany czy chcesz przesłać zgłoszenie:

Report will be sent to Debian Bug Tracking System <submit@bugs.debian.org>
Submit this bug report (e to edit) [Y|n|i|e|?]?

Dodawanie nowych wpisów poprzez email

Można również przesyłać zgłoszenia dotyczące WNPP poprzez email. Format zgłoszenia powinien wyglądać następująco:

To: submit@bugs.debian.org
Subject: TAG: nazwa pakietu -- krótki opis pakietu

Package: wnpp
Severity: zobacz niżej

Informacje o pakiecie. (Jeśli to zgłoszenie typu ITP lub RFP wymagany jest URL skąd można program pobrać (albo .deb albo oryginalne źródła) pobrać dany program. Podaj również informacje na temat licencji.)

Znaczniki których można używać i odpowiednie stopnie ważności:

O normal Pakiet został osierocony. Potrzebuje nowego opiekuna tak szybko jak to możliwe. Jeśli pakiet posiada Priority wyższe lub równe standardowemu, stopień ważności powinien zostać zmieniony na important.
RFA normal To jest prośba o adopcję. Z braku czasu, zasobów, zainteresowania lub czegoś podobnego, aktualny opiekun prosi kogoś innego o opiekę nad pakietem. On/Ona będzie jeszcze przez jakiś czas się nim opiekować ale nie w najlepszy możliwy sposób. W skrócie: pakiet potrzebuje nowego opiekuna.
RFH normal To jest prośba o pomoc: Aktualny opiekun chce nadal opiekować się pakietem, ale potrzebuje pomocy, ponieważ ma mało czasu lub pakiet jest dość duży i wymaga kilku opiekunów.
ITP wishlist To jest zamiar spakietowania. Proszę przesłać opis pakietu wraz z informacjami o prawach autorskich i stronie domowej programu.
RFP wishlist To jest prośba o pakiet. Ktoś znalazł interesujące oprogramowanie i chciałby by ktoś inny zaopiekował się nim dla Debiana. Proszę przesłać opis pakietu wraz z informacjami o prawach autorskich i stroną domową programu.

Usuwanie wpisów

Procedura zamykania tych zgłoszeń jest następująca:

O Jeśli chcesz zaadoptować pakiet, zmień O na ITA w tytule zgłoszenia, by inni ludzie wiedzieli, że pakiet jest adoptowany i, by zapobiec automatycznemu usunięciu z archiwum. Ustaw siebie jako właściciela zgłoszenia. By skończyć adopcję, prześlij pakiet z Twoim imieniem i nazwiskiem w polu Maintainer: oraz umieść w pliku changelog coś w stylu * New maintainer (Closes: #numer-zgłoszenia) by automatycznie zamknąć zgłoszenie błędu, gdy pakiet zostanie umieszczony w archiwum. Oczywiście numer-zgłoszenia należy zastąpić odpowiednim numerem z systemu śledzenia błędów. Dodatkowo przed przesłaniem nowego pakietu powinieneś sprawdzić, czy nie ma nowej zewnętrznej wersji i powinieneś spróbować naprawić niepoprawione błędy.
RFA Jeśli zamierzasz zaadoptować pakiet, zmień RFA na ITA w tytule zgłoszenia, by inni ludzie wiedzieli, że pakiet jest adoptowany i by zapobiec automatycznemu usunięciu z archiwum. Ustaw siebie jako właściciela zgłoszenia. By skończyć adopcję, prześlij pakiet z Twoim imieniem i nazwiskiem w polu Maintainer: zamykając tym samym zgłoszenie błędu.

Jeśli jesteś opiekunem pakietu, który wcześniej oznaczyłeś jako RFA i zdecydowałeś się go osierocić, zmień RFA na O w tytule zgłoszenia. Jeśli chcesz wycofać swoje zgłoszenie, zamknij je.

RFH Zazwyczaj zgłoszenie takie powinno być zamykane tylko przez zgłaszającego (np. opiekuna) gdy stwierdzi on, że jest przestarzałe, albo z powodu tego, że ktoś zaoferował pomoc, albo po prostu teraz uważa, że może poradzić sobie z problemem samemu.

Jeśli jako opiekun pakietu zdecydujesz by zmienić RFH na prośbę o adopcję (RFA) lub chcesz osierocić pakiet (O), zmień tytuł błędu, zamiast wypełniać nowe zgłoszenie.

ITP Zapakuj oprogramowanie i prześlij je zamykając zgłoszenie błędu przez umieszczenie pakietu w archiwum.

Jeśli się rozmyśliłeś i nie chcesz pakować tego programu, albo zamknij zgłoszenie błędu, albo przekwalifikuj go na RFP, w zależności od tego, co uznasz za bardziej stosowne.

Jeśli masz problemy z zapakowaniem programu (na przykład zależy on od innego, jeszcze nie zapakowanego programu, na pakowanie którego nie masz czasu), możesz zaraportować je jako dodatkowe informacje w ITP, tak aby było jasne, dlaczego tak się stało.

RFP Jeśli zamierzasz spakietować ten program, zmień RFP na ITP w tytule zgłoszenia, tak by inni wiedzieli, że program jest aktualnie pakowany. Ustaw siebie jako właściciela zgłoszenia. Następnie spakietuj go i prześlij, by zamknąć błąd podczas instalacji w archiwum.

Jeśli uważasz, że wiadomość o Twoim ITP, RFA lub czymkolwiek innym, powinna znaleźć się na liście deweloperów dodaj nagłówek

X-Debbugs-CC: debian-devel@lists.debian.org

do przesyłanego maila.

Naturalnie najprostszym sposobem zamknięcia zgłoszeń błędów jest załączenie odpowiedniego wpisu w pliku changelog, mówiącego co zostało zrobione oraz dołączenie wpisu (closes: bug#nnnnn) do niego. Tym sposobem zgłoszenie zostanie zamknięte w momencie, gdy pakiet zostanie umieszczony w archiwum.

Uwaga: jeżeli chcesz zmienić właściciela lub tytuł zgłoszenia, musisz to zrobić poprzez wiadomość wysłaną bezpośrednio do robota kontrolnego BTS lub poprzez raport numer @bugs.debian.org używając pseudo-nagłówków kontrolnych, ale nie wypełniając nowego raportu.

Uwaga: Jeśli pakiet pozostaje osierocony przez długi czas, będziemy sprawdzać jego sytuację, by określić, czy pakiet jest nadal potrzebny — jeśli nie, to opiekunowie FTP zostaną poproszeni o usunięcie go z dystrybucji niestabilnej.

Jeśli z jakichś powodów będziesz musiał skontaktować się z opiekunami WNPP, wyślij list pod adres wnpp@debian.org.